Podmínky ochrany osobních údajů

Při nakupování v online obchodech skupiny Glentyn(e) (pozitek.cz, skotska-whisky.cz, rumy.cz, brandy.cz)


IZákladní ustanovení

a) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je provozovatel výše uvedených obchodů, společnost Glentyn(e) Shops CZ, s.r.o., IČ 02904284, se sídlem V Chaloupkách 352/53, Praha 9 (dále jen: „Správce“).

 b) Kontaktní údaje Správce jsou:

 • adresa: V Chaloupkách 352/53, Praha 9, 198 00
 • email: info@pozitek.cz
 • telefon: 773 11 55 66

c) Osobními údaji, které Správce zpracovává, jsou: jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, identifikační číslo, obsah a cena objednávky, a – na základě speciálního souhlasu - síťový identifikátor/IP adresu.

d) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

a) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

b) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

a) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby
 • plnění zákonných povinností, který se na Správce vztahují.

b) Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem;
 • dokladovací povinnost Správce vůči orgánům státní správy a státního dozoru

       Dále je účelem zpracování osobních údajů, a to v případech udělení Vašeho speciálního souhlasu):

 • předání obchodních či marketingových sdělení
 • umožnění opakovaného uzavření smlouvy mezi Vámi a Správcem v zjednodušeném režimu v případě, že se tak rozhodnete
 • umožnění Vašeho čerpání bonusového programu v případě, že je takový Správcem aplikován.

c) Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV. Doba uchovávání údajů

a) Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování případných nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu
 • Po dobu, kdy jsou orgány státní správy či státního dozoru oprávněny požadovat dokladování plnění zákonných povinností, které se na Správce vztahují.

b) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)

a) Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování online obchodu a další služby v souvislosti s provozováním online obchodu.
 • případně osoby zajišťující marketingové či mailingové služby.

b) Příjemcem osobních údajů mohou být i orgány státní správy a státního dozoru, pokud to výkon jejich dozorové a kontrolní činnosti vyžaduje


VI. Vaše práva

a) Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR – máte právo získat potvrzení, zda jsou či nejsou údaje zpracovávány, k jakému účelu jsou data zpracovávána, máte právo vědět o jaké kategorie údajů se jedná, komu budou zpřístupněny a plánovanou dobu, po kterou budou údaje uloženy. Máte rovněž možnost podat stížnost u příslušných dozorčích orgánů
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR - můžete kdykoliv požádat o opravu poskytnutých údajů.
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR – máte právo na omezení zpracování dat např. pokud je zpracování protiprávní nebo když Správce již osobní údaje nepotřebuje.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR – právo být zapomenut. Máte právo za určitých podmínek stanovených v nařízení vznést požadavek na výmaz údajů. Správce dat má povinnost tyto údaje bez odkladu vymazat s ohledem na zákonné povinnosti evidence.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR – máte právo vznést námitku ke zpracování osobních údajů a požadovat po Správci omezení zpracování dat.
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR – máte právo kdykoliv získat údaje poskytnuté Správci a tyto předat jinému správci.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

b) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

a) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů

b) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

a) Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

b) S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

c) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň – pokud jste registrovaní zákazníci on-line obchodu skupiny Glentyn(e) - Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


Vytvořil Michal Strelec a dodává také tvorbu webových aplikací.